Alla arbetstagare i Europa ska ha rätt till en god arbetsmiljö

Nyheter 18:03 6 december, 2011

Vi utgår från att regeringen, liksom vi, är oroade över kommissionens planer på att försvaga utstationeringsdirektivets skydd för arbetstagarna, skriver TCO, LO och Saco i ett gemensamt brev med anledning av ett förslag som kan komma att diskuteras under EU-toppmötet den 8-9 december.

Kommissionen har den 23 november lagt fram en rapport om att minska regelbördan för små och medelstora företag och att EU-regleringen särskilt ska anpassas till mikroföretagens behov (COM(2011)803 final). Enligt uppgift kommer denna rapport att diskuteras på Europeiska rådets möte den 8-9 december.

Vi är mycket oroade över kommissionens förslag och det synsätt som ligger till grund för rapporten. 

I rapporten anges exempel på lättnader och undantag från EU-lagstiftning på vissa områden, framför allt på arbetslivets område. Särskilt nämns vissa arbetsmiljödirektiv och utstationeringsdirektivet. 

Utöver dessa exempel, kommer kommissionen att upprätta en scoreboard, som omfattar kommissionsförslag som innehåller regellättnader för mindre företag, förändringar under lagstiftningsprocessen och slutresultatet, och slutligen medlemsstaternas införlivande med fokus på ”gold plating”, dvs. när medlemsstaternas genomförande ger ett högre skydd än EU-lagstiftningen.

Det faktum att kommissionen särskilt ska fokusera på när medlemsstaterna väljer att ha en bättre skyddsnivå, t.ex. på arbetsmiljöområdet, är bekymmersamt. Arbetsmiljödirektiven är minimidirektiv och att implicit kritisera medlemsstater som vill ha eller bibehålla bättre regler är anmärkningsvärt. I slutändan skulle det innebära att den lägsta tillåtna skyddsnivån också blir den högsta. Detta är givetvis helt oacceptabelt. Vi vill också erinra om att EU-fördraget  på arbetslivets område endast ger EU kompetens att lagstifta om minimiregler och uttryckligen inte kan hindra medlemsstaterna att ha för arbetstagarna mer förmånliga regler.

För oss är det självklart att arbetsmiljöskyddet ska gälla för alla arbetstagare. Av rapportens exempel framgår att kommissionen finner det legitimt att undanta ett stort antal arbetstagare från viktiga delar av arbetsmiljöreglerna. Det är särskilt allvarligt mot bakgrund av att kommissionen meddelat att den inte kommer att lägga fram en ny strategisk plan för arbetsmiljön såsom planerat, med hänvisning till den ekonomiska krisen. Detta tyder på en betydande degradering av arbetsmiljöfrågorna. 

Kommissionen har aviserat att den inom kort kommer att presentera ett förslag till direktiv om genomförandet av utstationeringsdirektivet. Detta är en kontroversiell fråga, inte minst mot bakgrund av EU-domstolens tolkning av direktivet, bl.a. i Lavalmålet. Att kommissionen nu enligt rapporten överväger lättnader för mindre företag är häpnadsväckande och skulle få omfattande konsekvenser, inte minst för utstationerade arbetstagare. Dessutom har redan idag EU-domstolens tolkning påverkat det svenska kollektivavtalssystemet och om kommissionen skulle förverkliga dessa planer innebär det ytterligare ingrepp.

Vi utgår från att vi är överens omatt minimidirektiv är ett  regleringsinstrument inom det arbetsrättsliga och sociala området på EU-nivå  som det är viktigt all slå vakt om eftersom det tillåter oss att behålla och ha en högre och väl etablerad skydds- och inflytandenivå för arbetstagare  på arbetslivets område. Vi anser det självklart att alla arbetstagare i Europa ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Vi utgår också från att regeringen, liksom vi, är oroade över kommissionens planer på att försvaga utstationeringsdirektivets skydd för arbetstagarna och uttunna det förstärkta skydd som kommer att bli en följd av bemanningsdirektvitets införlivande och det förväntade innehållet i den s k Monti -2 förordning som kommissionen inom kort avser att presentera.

Vid Europeiska rådets möte, men också i andra sammanhang, är det därför nödvändigt att regeringen med kraft tillbakavisar kommissionens ambitioner på dessa områden.

Med vänlig hälsning

Eva Nordmark 
TCO

Wanja Lundby-Wedin
Landsorganisationen i Sverige 

Göran Arrius
Ordförande 
Sveriges Akademikers centralorganisation

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund