Försäkringskassans avslag är oacceptabla

Debatt 09:34 13 december, 2017

Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

Enligt Försäkringskassans statistik har avslagen ökat kraftigt sedan 2015. I januari i år var andelen avslag 5,2 procent för kvinnor och 4,9 procent för män – mer än en dubblering jämfört med 2015. Våra sjukskrivna medlemmar och deras läkare vittnar om att Försäkringskassan allt oftare ifrågasätter läkarintyg och läkarens bedömning att den sjukskrivne saknar möjlighet att arbeta. 

TCO-förbunden ser med stark oro på utvecklingen. Vi möter allt fler medlemmar som hamnar mellan stolarna efter att de har fått avslag på sjukpenning av Försäkringskassan. Istället hänvisas de till Arbetsförmedlingen för att söka arbete. Detta trots att den sjukskrivne inte har återfått sin arbetsförmåga och i en del fall även bedömts sakna arbetsförmåga av Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan motiverar inte heller alltid sitt beslut och preciserar inte vilka arbeten som anses ”normalt förekommande” som den sjukskrivne anses kunna ta, vilket gör det svårare för den enskilde att förstå och överklaga.

Försäkringskassans beslut har dessutom i en del fall kommit utan förvarning, vilket försatt den sjukskrivne i en än värre situation, då denne inte har kunnat skydda sin sjukpenninggrundande inkomst genom att i tid anmäla sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. När sjukpenning avslagits måste den sjukskrivne omedelbart arbeta eller vara aktivt arbetssökande på full tid. Det innebär också att möjligheten att stegvis trappa upp sin aktivitet utifrån den behandlande läkarens rekommendation försvinner. Detta är givetvis helt oacceptabelt. 

• Förstärker samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller bedömningarna av arbetsförmåga. Denna bedömning måste utgå från de krav på arbetstagarnas fysiska och psykiska förmågor som faktiskt ställs inom olika yrkesområden. Försäkringskassan måste vid nekad sjukpenning precisera inom vilka yrkesområden den sjukskrivne bedöms ha arbetsförmåga.

• Inför ett ytterligare steg i rehabiliteringskedjan, där de sjukskrivnas arbetsförmåga bedöms mot arbeten inom deras kompetensområde innan bedömning mot hela arbetsmarknaden görs. Det stärker sjukskrivnas möjlighet att komma till sitt tidigare eller liknande arbete.

• Ökar möjligheterna för sjukskrivna att ställa om under sjukskrivningen genom att öppna upp fler möjligheter att studera med rehabiliteringspenning. Då kan en omställning påbörjas till ett arbete där man tar tillvara kompetens och erfarenhet.

Regeringen måste nu ta ett helhetsgrepp på sjukförsäkringen för att hantera de nya utmaningar försäkringen ställs inför. TCO bidrar gärna till detta med fler konstruktiva förslag och tjänstemännens erfarenheter av hur sjukförsäkringen fungerar och inte fungerar.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund