”Förbättra invandringen av arbetskraft till Sverige”

Debatt 13:17 2 december, 2016

Värna öppenheten. Många av de utvisningar av arbetskraftsinvandrare som uppmärksammats är resultatet av Migrationsverkets väldigt stränga tolkning av reglerna. Vi föreslår fyra förändringar så att vi slipper fall där människor hamnar i kläm och företag förlorar viktig kompetens, skriver Samuel Engblom, TCO och Emil Källström (C).

Den 10 november enades riksdagens socialförsäkringsutskott om ett tillkännagivande, där ett enigt utskott krävde att regeringen ska se över reglerna för att undvika fler orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare, genom att den pågående utredningen om att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden får ett tilläggsdirektiv.

Utskottsinitiativet är viktigt av flera anledningar. Arbetskraftsinvandring erbjuder möjligheter. För företag, myndigheter och organisationer kan arbetskraftsinvandring vara ett sätt att undvika brist på arbetskraft med en viss kompetens eller att kunna anställa den bästa personen för ett visst jobb. För den enskilda individen är det både en viktig fråga om frihet och om att få möjligheten att nyttja och utveckla sin kompetens genom att arbeta i ett annat land. För Sverige som mottagarland stärker det vår kompetensförsörjning, vilket är avgörande för hur vi klarar oss i en globaliserad ekonomi.

Det svenska systemet för arbetskraftsinvandring är unikt i sin öppenhet. De flesta länder har kvoter eller krav på höga kvalifikationer för att utfärda arbetstillstånd. Ofta tillåts arbetskraftsinvandring bara i bristyrken, vilket var fallet även i Sverige före 2008. Till Sverige kan man arbetskraftsinvandra till vilket yrke som helst, förutsatt att arbetsgivaren erbjuder arbetsvillkor i nivå med kollektivavtal. Det är en bra ordning som vi vill värna. Men för att säkerställa såväl öppenhet, goda villkor som kompetensförsörjning finns det stelbenta hinder som måste åtgärdas.

Den senaste tiden har en lång rad fall uppmärksammats, där små misstag har gjort att arbetskraftsinvandrare utvisats. Det handlar till exempel om att ett arbete utlysts via en jobbsajt istället för genom Arbetsförmedlingen, att en arbetsgivare gjort ett misstag vid inbetalning av försäkringsavgifter eller att en anställd åkt utomlands för att närvara på en begravning.

I dag är konsekvensen av mindre misstag och avvikelser att arbetstillståndet dras in. Arbetstagare som under flera år byggt ett liv i Sverige drabbas hårt när de tvingas lämna landet, och arbetsgivaren förlorar värdefull kompetens. Dessa fall har väckt stort engagemang.

Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring bygger på att regler följs. En förutsättning för den svenska öppenheten är att arbetsvillkoren värnas. Men reglerna får inte vara kvävande. Många av de utvisningar som uppmärksammats är resultatet av Migrationsverkets väldigt stränga tolkning av reglerna, till följd av ett antal domar i Migrationsdomstolen. Det drabbar även företag som vill göra rätt för sig och enligt tidigare praxis ansågs göra det.

I förlängningen undergräver dessa utvisningar den öppenhet som vi borde kunna vara så stolta över. De ökande handläggningstiderna och de hårda tolkningarna blir till ytterligare hinder för rörligheten och företagens kompetensförsörjning.

Centerpartiet och TCO värnar öppenheten och de möjligheter den ger. För att bevara den föreslår vi fyra konkreta förändringar som kan stärka och modernisera systemet för arbetskraftsinvandring:

1. Möjlighet till korrigeringar vid misstag. Om en arbetsgivare utan uppsåt begått ett misstag ska det kunna korrigeras i efterhand. Det kan gälla misstag i samband med inbetalning av pensionsavsättningar eller försäkringar, eller att en lön under någon enstaka månad varit för låg. När det inte rör sig om medvetet fusk eller utnyttjande och felet är litet ska arbetsgivaren i efterhand kunna betala mellanskillnaden och arbetstagaren ska kunna fortsätta sin anställning istället för att utvisas.

Vid uppsåtliga misstag eller grov oaktsamhet ska arbetstagaren ha reella möjligheter att byta anställning och inte få tillståndet indraget på grund av att en tidigare arbetsgivare misskött sig. För att inte skapa incitament för arbetsgivare att systematiskt betala för låga löner bör systemet innehålla någon form av påföljd för arbetsgivaren, exempelvis i form av en ekonomisk sanktion. Straff för fel ska i första hand drabba arbetsgivaren och inte, som i dag, arbetstagaren.

2. Mer flexibla utannonseringskrav. För att uppfylla det så kallade gemenskapsföreträdet måste arbetsgivare i dag annonsera en tjänst i 10 dagar på Arbetsförmedlingen och i de europeiska arbetsförmedlingarnas nätverk EURES. Globala portaler anses inte duga, trots att de kan nå långt fler potentiella sökande. Detta är en orimligt snäv tolkning av kraven på utannonsering av tjänster.

EU-kommissionen har konstaterat att den svenska tolkningen går längre än vad EU kräver och inget annat EU-land tolkar gemenskapsföreträdet på samma sätt som Sverige. För att inte utvisa arbetstagare som i övrigt uppfyllt villkoren för arbetstillstånd vill vi modernisera kraven på utannonsering och förtydliga att det finns utrymme för fler sorters annonsering än via Arbetsförmedlingen.

3. Återinför förenklade förfaranden. Migrationsverket har tidigare haft ett förenklat ansökningsförfarande för arbetsgivare som ansöker om många arbetstillstånd och som klassats som seriösa, en form av certifiering. För närvarande ses systemet över och inga nya certifieringar utfärdas.

Det här riskerar att ta bort en av de få förenklingar och förkortningar av handläggningstider som finns och därmed ytterligare förlänga redan långa handläggningstider. Migrationsverket bör omgående samråda med arbetsmarknadens parter för att införa ett nytt system med förenklade förfaranden för att hålla handläggningstiderna korta.

4. Ökade möjligheter till spårbyte. Reglerna för spårbyte gör det i dag möjligt för asylsökande som får avslag på sin asylansökan, men som har ett arbete som uppfyller kraven för arbetstillstånd, att i stället få arbetstillstånd och få stanna som arbetskraftsinvandrare. Men reglerna för spårbyte är i dag omotiverat snåla. Möjligheten till spårbyte ges exempelvis bara dem som haft ett arbete i fyra månader innan de fått avslag på sin asylansökan.

Dessa regler borde ses över och utvidgas. I ett första steg borde den tid som man ska ha varit anställd innan avslagsbeslutet förkortas till två månader. På så vis minskar vi antalet situationer där människor som har jobb i Sverige och behövs på sina arbetsplatser i stället får lämna landet, ofta utan någon garanti för att de kan komma tillbaka.

Om inget görs kommer vi att gång på gång se fler fall där människor hamnar i kläm och företag förlorar viktig kompetens. Det här är några av de förändringar som Centerpartiet och TCO tillsammans ser som viktiga att genomföra. Sverige ska vara ett land som välkomnar arbetskraftsinvandring och värnar invandrares trygghet.

Partierna måste ha orken och viljan att samarbeta

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Nu efter riksdagsvalet behöver vi partier som har orken och viljan att samarbeta över blockgränserna.

Läs mer här

Myt att a-kassan är generös

Det finns en föreställning om att ersättningen till arbetslösa är särskilt generös i Sverige. Det stämmer inte. I själva verket är arbetslöshetsersättningen i de flesta jämförbara länder mer generös än i vårt land.

Läs mer här

Handbok ska hjälpa i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför har vi tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund