Internationell samverkan

Internationaliseringen och EU-samarbetet påverkar oss starkt.
Sveriges skattepolitik måste förhålla sig såväl till de formella gemensamma regelverken som till utveckling och fördjupning av samarbetet på andra områden som påverkar skattepolitiken. Vi är ömsesidigt beroende.

Många av de problem och utmaningar vi ser som följer av globalisering och teknisk utveckling skulle vinna på gränsöverskridande lösningar även på beskattningsområdet.

Det samarbete som finns inom EU och OECD vad gäller begränsande av skatteparadis, skatteflykt och skatteundandragande är viktigt och behöver förstärkas. Samarbetet kring andra skattefrågor bör förstärkas, såsom arbetet för en gemensam bolagsskattebas i EU. En
sådan innebär att underlaget för beskattning beräknas på samma sätt i alla länder, men att skattesatsen är ett nationellt beslut.

Vi anser likafullt att skattepolitiken även framöver bör vara en i huvudsak nationell fråga utifrån nationella prioriteringar, inte minst på välfärdsområdet. EU bör inte ha någon egen beskattningsrätt.

En gemensam transaktionsskatt bör inte införas. Detta då vi inte ser att en sådan på ett effektivt och funktionellt sätt bidrar till att lösa problem med till exempel den finansiella stabiliteten. Detta bör istället ske genom fortsatt översyn av regelverket.

Förslag om internationell samverkan i korthet

Det internationella samarbetet kring skattepolitik bör förstärkas. I en gränsöverskridande ekonomi behövs även gränsöverskridande samarbete kring beskattningen.

• En gemensam bolagsskattebas bör införas i EU.

• Samarbetet bör förstärkas vad gäller skatteundandragande och skatteflykt.

• Digitalisering och teknisk utveckling ställer ökade krav på samverkan.

• EU bör arbeta för att rörligheten för individer underlättas genom

enklare skatteregler vid tillfälligt arbete i annat EU-land.

• EU bör inte ges utvidgad beslutskompetens på beskattningsområdet.

 

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund