Inriktning

Vid utarbetandet av principer för en skattereform finns det flera övergripande ställningstaganden att göra.

• Avvägning mellan likformighet, neutralitet och effektivitet.

• Avvägning mellan beskattning av arbete, kapital och konsumtion för fler och bättre jobb.

• Avvägning mellan stabila skatteintäkter och styrande avgifter.

Med likformighet menas att liknande företeelser ska beskattas på liknande sätt. Exempelvis var ett av de övergripande grunddragen i 1990–91 års skattereform att individen skulle betala 30 procent skatt på såväl inkomst av tjänst som inkomst av kapital. Momsen skulle vara 25 procent oavsett vilken vara eller tjänst man valde att konsumera. På så sätt är systemet i grunden neutralt mellan olika val.

Grundprinciperna om likformighet och neutralitet har mer och mer ersatts av skatteförändringar styrda av ett effektivitetstänkande, att fler och fler företeelser ska beskattas utifrån hur känsliga de är för beskattning eller för att man vill styra beteenden, gynna vissa grupper, skapa jobb och så vidare.

Exempel på detta är att momsen på livsmedel sänkts, främst av fördelningspolitiska skäl. Det kan dock inte visas att det i praktiken har haft en sådan effekt. Däremot ledde det till en stark gränsdragningsdebatt och restaurangbranschen har legat på hårt för att även den skulle få nedsatt moms, med det uttalade syftet att skapa fler jobb i branschen.

När momsen på böcker sänktes, i syfte att uppmuntra till läsning, var en e-bok något relativt okänt. Att e-böcker idag har 25 procent moms medan pappersbok beläggs med sex procent uppfattas som en anomali.

Jobbskatteavdragen infördes, med starkt argument att det skulle löna sig bättre att arbeta. Detta har dock fått till följd att likformigheten brutits för inkomst av tjänst, genom att inkomst av arbete beskattas lägre än inkomst av till exempel arbetslöshetsförsäkring.

Dessa avvikelser är problematiska av flera skäl. Varje avvikelse skapar gränsdragningsproblem (till exempel differentierad moms) och tröskeleffekter. Konsumtionsval snedvrids i olika syften, för att minska konsumtion av något skadligt (till exempel koldioxid) eller uppnå något positivt (fler jobb i restaurangbranschen).

Avvikelser och särlösningar riskerar dessutom att ge högre administrativa kostnader, främst i mindre företag, och motverkar därmed tillväxt och jobbskapande. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund