Arbetsgruppens förslag

Det är hög tid att sätta igång ett arbete syftande till en bred skattereform. En sådan reform kräver förberedelser under längre tid, inte minst behöver en bredare samsyn uppnås kring vilka problem som behöver lösas och vilka utmaningar som finns.

Vår uppfattning är att skattesystemets struktur är en sådan avgörande fråga för jobb och tillväxt att det för den långsiktiga stabiliteten är viktigt att den har ett så brett parlamentariskt stöd att huvuddragen ligger fast oavsett om regeringsmakten skiftar. Det är också viktigt att skattesystemet får en sådan struktur att det klarar av att leverera mer pengar än idag utan större skadeverkningar på ekonomin och utan att tappa legitimitet. Så är inte fallet idag.

Vi föreslår också att det efter ett reformbeslut inrättas ett skatteråd, med inspiration från dels Regelrådet, dels Finanspolitiska rådet. Ett sådant ska både kunna tillstyrka och avstyrka framtida skatteändringar utifrån stabiliteten och principerna för systemet och avge årliga rapporter om hur skattesystemet har utvecklats i förhållande till mål och principer i reformarbetet.

Arbetsgruppens övergripande förslag i korthet

• En samlad bred skatteöversyn bör genomföras. Den bör ha brett parlamentariskt stöd så att stabiliteten och förutsägbarheten över tid blir god.

• Utgångspunkten för en översyn bör vara neutralitet och likformighet, men ändå ge ett skattesystem som är effektivt och ändamålsenligt.

• Beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion och miljöskadlig verksamhet.

 

 

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund