Arbetsgruppens förslag på fem minuter

Arbetsgruppens övergripande förslag i korthet
• En samlad bred skatteöversyn bör genomföras. Den bör ha brett parlamentariskt stöd så att stabiliteten och förutsägbarheten över tid blir god.

• Utgångspunkten för en översyn bör vara neutralitet och likformighet, men ändå ge ett skattesystem som är effektivt och ändamålsenligt.

• Beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion och miljöskadlig verksamhet.

Förslag om internationell samverkan i korthet
Det internationella samarbetet kring skattepolitik bör förstärkas. I en gränsöverskridande ekonomi behövs även gränsöverskridande samarbete kring beskattningen.

• En gemensam bolagsskattebas bör införas i EU.

• Samarbetet bör förstärkas vad gäller skatteundandragande och skatteflykt.

• Digitalisering och teknisk utveckling ställer ökade krav på samverkan.

• EU bör arbeta för att rörligheten för individer underlättas genom enklare skatteregler vid tillfälligt arbete i annat EU-land.

• EU bör inte ges utvidgad beslutskompetens på beskattningsområdet.

Förslag om inkomstskatt i korthet
Det måste löna sig bättre att utbilda sig och ta ansvar. Inkomstskatten bör sänkas genom att färre betalar statlig inkomstskatt och att denna sänks.

• Brytpunkten för statlig inkomstskatt bör höjas och skattesatsen
sänkas så att principen ”hälften kvar” uppnås.

• Andra inkomstskatteförändringar som gynnar kompetensutveckling, risktagande och ansvarstagande bör övervägas såsom exempelvis kompetenssparande och förbättrade regler för personaloptioner.

Förslag om kommunalskatt i korthet
Den kommunala inkomstskatten bör inte öka även om behoven inom vård och utbildning ökar. Därför krävs ett väl fungerande skatteutjämningssystem och att statens finansiering av välfärdstjänsterna ökar.

• Det kommunala skatteutjämningssystemet behöver en grundläggande översyn och uttaget av kommunal inkomstskatt behöver begränsas.

• Den kommunala inkomstskatten bör bli mer enhetlig över landet.

Förslag om arbetsgivaravgifter i korthet
Arbetsgivaravgifterna bör ses som försäkringsavgifter. Genom höjda tak i socialförsäkringarna ökar försäkringsmässigheten.

• Taket i arbetslöshetsförsäkringen bör höjas i ett första steg till 28 000 kronor per månad.

• Taket i sjukförsäkringen bör höjas till tio basbelopp.

• Taken bör indexeras mot inkomstutvecklingen.

• I en översyn av skattesystemet bör ett mål också vara att minska skillnaden mellan de effektiva ersättningsnivåerna före och efter skatt.

Förslag om konsumtion och miljö i korthet
Mer av beskattningen bör belasta konsumtion och miljöskadlig verksamhet. Momsen bör åter bli i huvudsak enhetlig. Principen bör vara att förorenaren betalar och att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader

• Överväg att ta bort 12-procentnivån på momsen.

• RUT och ROT bör ha samma skatterabatt och tak.

• Bredda möjligheten att använda tjänster för att få livspusslet att gå ihop.

• Skatteuttaget från miljöskadlig verksamhet, trafik och energi behöver ökas.

Förslag om företagande och entreprenörskap i korthet
Skattevillkoren ska bättre gynna växande och kunskapsintensiva företag. Reformering ska syfta till att förbättra balansen mellan risk och vinst. Detta för att stärka utvecklingskraften för fler och bättre jobb.

• Bolagsskatten är viktig men jämfört med andra villkor konkurrenskraftig och är därför inte prioriterad att sänka.

• Balansen mellan beskattningen av eget och lånat kapital måste förbättras liksom mellan inhemskt och utländskt ägarkapital.

• Digitalisering och gränslös verksamhet gör att beskattningen av vissa tjänster måste ses över, men skattefritt kan inte vara lösningen.

• Fåmansbolagsreglerna bör reformeras så att de bättre gynnar verkligt risktagande i växande företag, men inte används som ett sätt att undvika statlig inkomstskatt.

• Ett system med personaloptioner för anställda som är med och bygger upp ett företag bör införas.

Förslag om kapitalinkomstskatt i korthet
En översyn av kapitalinkomstbeskattningen bör utgå dels från enhetlighet, dels från att gynna inhemskt och privat företagsägande.

• Kapitalinkomstbeskattningen bör bli mer enhetlig. En så kallad boxmodell bör utredas.

Förslag om bostadsbeskattning i korthet
Beskattningen av bostadssektorn bör totalt sett bli något högre. Den behöver avsevärt mer utformas för att främja rörlighet och effektivt utnyttjande av befintlig bostadsstock.

• Realisationsvinstskatten för bostadsförsäljningar bör sänkas, och vara möjlig att skjuta upp vid åter– investering i bostad.

• Ränteavdragen bör successivt trappas ned.

• En fastighetsskatt som är mer proportionell mot boendets värde bör återinföras. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund