Utbildning & forskning

14:46 8 maj, 2015 Utbildning, Omställning

Framtiden behöver fler välutbildade och TCO vill se ett samhälle där alla som vill utbilda sig också kan göra det.


Ända sedan TCO bildades 1944 har utbildning var en av våra profilfrågor. Många i våra medlemsgrupper har sina rötter i arbetarklassen. Tack vare ett fungerande utbildningssystem har de kunnat göra sin klassresa. Därför är det centralt för TCO att utbildningssystemet även i fortsättningen gör det möjligt att utvecklas i arbete och kunskap - oavsett varifrån man kommer. 

Under 1970-talet drev TCO på för utbyggnad av förskolan. Det blev en reform som gjorde det möjligt för kvinnor att söka sig från hemmafrutillvaron till arbetsmarknaden.
När utbildningskraven höjdes blev akademisk utbildning och forskning allt viktigare för både samhället och breda grupper bland tjänstemännen. TCO inriktade sitt påverkansarbete på en utbyggnad av högskolan i hela Sverige och inte bara i universitets- och storstäder.

Samtiden kräver utbildningssatsningar 
Utbildning ligger i såväl samhällets som individens intresse. Ju bättre utbildad en människa är, desto mindre risk löper hon att bli arbetslös eller långtidssjukskriven. Hon löper mindre risk att bli inlåst på ett olämpligt arbete och har lättare att byta jobb.
Men för att utbildningssystemet på högre nivåer ska fungera krävs det att både grundskola och gymnasium fungerar bra.

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige väl till när nästan hälften av varje årskull söker sig till eftergymnasial utbildning. Men i framtiden kommer vi att behöva ännu fler högutbildade. TCO menar att det går att förena kvalitet och kvantitet i högskolan, men då behöver högskolan större resurser än idag.

Vi anser också att högskola och yrkeshögskola behöver prioritera vidareutbildning för yrkesverksamma. En omfattande studie TCO publicerade i juni 2015 visade att studiemöjligheterna för yrkesverksamma har försämrats sedan 2008. Detta sker samtidigt som kunskapskraven på arbetsmarknaden ökar och teknikutvecklingen ställer allt högre krav på uppdaterad kompetens hos både fastanställda och de som jobbar under otrygga förhållanden.  

TCOs påverkansarbete 
TCO bevakar tjänstemännens intressen i utbildningsfrågor genom att svara på remisser, göra undersökningar och skriva rapporter. Vi deltar i referensgrupper i statliga utredningar och hos myndigheter och utvecklar vårt kontaktnät i olika organisationer.

TCO anordnar återkommande konferenser om utbildningsfrågor. Den senaste hölls i januari 2015.

Det internationella perspektivet finns med i allt TCOs arbete. Vi sitter bland annat med i Utbildningsdepartementets arbetsgrupp för EU-frågor, i TUAC/OECDs arbetsgrupp för utbildningsfrågor, i EU-kommissionens rådgivande kommitté för yrkesutbildning (ACVT), och i styrelsen för EUs forskningsinstitut om yrkesutbildning,  Cedefop.

 

German Bender (Tjänstledig)

Utredare: Utbildnings- och forskningspolitik

Relaterade pressmeddelanden

Relaterade debattartiklar

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund