TCO-märkningen – TCO Certified

TCO-märkningen startade som är en svensk kvalitets- och miljömärkning för bildskärmar, som idag går under namnet TCO Certified och är en internationell hållbarhetcertifiering för IT-produkter.

Verksamheten för TCO Certified bedrivs av TCO Development, ett helägt dotterbolag till TCO. Mer information om TCO Certified hittar du på deras webbplats:
www.tcodevelopment.se

Känner du igen märkena längst ned? De sitter på 50 procent av världens alla bildskärmar och visar att de klarar högt ställda krav på både bra användaregenskaper och låg miljöpåverkan. En märkning för både användarnas och miljöns bästa – och krav på socialt ansvarstagande i produktionen

TCO-märkningen, TCO Certified, omfattar krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln. Sedan 2009 måste de företag vars produkter som uppfyller kraven i TCO Certified redovisa att de arbetar aktivt med rutiner för att förbättra arbetsvillkoren i tillverkningsprocessen.

Verifiering av kraven
Innan en produkt blir certifierad ska den verifieras enligt kraven i TCO Certified. Alla tester ska utföras enligt de metoder och riktlinjer som finns beskrivna i kravdokumenten för TCO Certified. När testerna och granskningarna är utförda med godkänt resultat utfärdar TCO Development ett certifikat som gäller i två år.

Utöver dessa tester gör även TCO Development regelbundna stickprovskontroller på IT-produkterna och produktionen för att säkerställa att hållbarhetskraven i TCO Certified uppfylls under hela certifieringsperioden. För att en certifiering ska vara trovärdig är oberoende granskningar avgörande, både vid verifiering av kraven och vid stickprovskontroller av produkterna samt i produktionen.

Tredjepartsmärkning
TCO Certified är en tredjepartsmärkning, enligt typ 1 miljömärkning. Definitionen för en typ 1 miljömärkning har fastställts av International Standards Organization, ISO. Riktlinjerna grundas på standarden ISO14024 som innehåller flera krav inom olika områden:

• Den miljömärkta produkten ska uppvisa övergripande miljömässiga fördelar inom sin produktkategori under hela sin livscykel
• Det ska vara en öppen kravutvecklingsprocess med flera intressenter
• Kraven ska testas av en oberoende tredje part
• Kravutvecklingen och val av krav och kravnivåer ska baseras på vetenskapliga principer
Det här har TCO Certified bidragit till:
• 1992 infördes TCO-märkningen en miljömärkning med krav på låg strålning och energiförbrukning samt el- och brandsäkerhet
• 1995 infördes krav på begränsad användning av flamskyddsmedel och andra kemikalier samt tungmetaller, även krav på bildkvalitet fördes in
• 1999 skärptes kraven på bildkvalitet och krav på ergonomi samt miljöledningssystem i produktion (ISO14001 eller EMAS) infördes
• Under 2000-talet har miljökraven skärpts efter hand
• 2009 infördes krav på socialt ansvarstagande i produktionen
• 2012 skärptes kraven på social ansvarstagande i produktionen och TCO Certified blev en hållbarhetscertifiering för IT-produkter