Svagt skydd för kvinnors kroppar i flera EU-länder

13:46 5 juni, 2013 Globalt

Rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet, och en förutsättning för att forma sitt eget liv.
Men inom hela EU är våld mot kvinnor ett stort problem, samtidigt som abortmotståndet blir allt aggressivare.

Inom Europa samarbetar närmare 500 antiabortorganisationer med varandra. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av European Parliamentary Forum for Development and Population. Tillsammans har abortmotståndarna bland annat initierat ett så kallat medborgarinitiativ. Det innebär att om minst en miljon människor i sju olika EU-länder enas kring ett krav, måste EU-kommissionen överväga ett lagförslag i frågan.

Men eftersom abortfrågan faller under hälso- och familjepolitik, kan EU inte lagstifta på området. Därför siktar abortmotståndarna istället in sig på att försöka strypa biståndet till organisationer som stödjer säkra aborter.

Mikael Gustavsson, ordförande för Europaparlamentets jämställdhetsutskott, berättar att det samtidigt tagits ett initiativ från parlamentet som går ut på att lyfta vikten av att skydda kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Nu ska parlamentets jämställdhetsutskott ta fram en rapport som lyfter fram vad EU kan göra för att värna kvinnors kroppsliga integritet. I januari höll utskottet en första hearing på området.

– Som situationen är idag, är det inte tillräckligt tydligt vad EU tycker om aborträtten. Men det finns en politisk enighet kring kvinnors rätt till sin egen kropp, även om enstaka ledamöter är anhängare till ett abortförbud, säger Mikael Gustavsson.

Det behövs mer kunskap och bättre statistik
Johanna Westeson från Center for Reproductive Rights var en av de inbjudna experterna till hearingen och hon påpekade att kvinnor som inte har möjlighet att själva välja när de vill vara gravida, inte heller kan delta i samhällslivet på samma villkor som män. Därför räcker det inte med fri abort, det är också viktigt med tillgång till säkra och billiga preventivmedel. Hon menade också att EU behöver få mer kunskap och bättre statistik för att kunna följa frågan och för att länder ska kunna utbyta erfarenheter. Samtidigt har kvinnors rätt till abort blivit allt mer ifrågasatt i flera europeiska länder.

Lettland, Litauen och Ungern är länder som tidigare haft en liberal syn på abortfrågan, men som i allt fler fall accepterat lagstiftningar som inskränker kvinnas rätt till sin egen kropp. Slovakien har infört obligatorisk betänketid och registrering vid abort.

I Polen har den katolska kyrkan kopplat abortfrågan i ett järngrepp sedan länge och det har blivit så gott som omöjligt att avbryta en oönskad graviditet. För att få en legal abort krävs att ett av följande tre kriterier ska vara uppfyllda;
Fostret ska vara gravt skadat, det ska vara fara för moderns liv och hälsa eller så ska graviditeten vara resultatet av en våldtäkt eller incest.

Men för de medicinska skälen krävs en bekräftelse av två läkare och vid våldtäkt eller incest ska brottet styrkas av en åklagare.
Också på Malta och Irland finns liknande lagstiftning.

Spanien är på gång med strängare lagstiftning
Men följden av de restriktiva lagarna kan bli mänskliga tragedier.
I höstas dog en kvinna på Irland efter att hon vägrats abort, trots att läkarna visste att hennes liv var i fara. Ingen vågade fatta det avgörande beslutet att ta bort fostret som orsakade moderns blodförgiftning.
Och nu vill också Spaniens justitieminister se en strängare abortlagstiftning.

– Regeringen är helt och hållet ideologiskt driven och tar ingen hänsyn till opinionen. I värsta fall kan justitieministerns utspel leda till en återgång till det vi hade under Franco-tiden. Då reste kvinnor antingen utomlands eller utsatte sig för stora risker vid illegala aborter, säger Luis Enrique Sanchez, läkare och ordförande för organisationen FPFE som arbetar för sexuella rättigheter och hälsa.

Han berättar att när Spanien bytte regering 2011 stärkte den katolska kyrkan sin ställning. Flera regeringsmedlemmar i högerpartiet Partido Popular har till exempel bindningar till den katolska organisationen Opus Dei.

Lagförslag kommer under våren
Enligt den lagstiftning som justitieministern vill se ska abort i princip bara tillåtas om kvinnan utsatts för våldtäkt, eller om hennes liv är i fara på grund av graviditeten. Ett konkret förslag om restriktivare lagstiftning väntas nå det spanska parlamentet under våren. Troligen kommer det nya förslaget också innebära att aborter inte omfattas av sjukförsäkringen, utan ska utföras i privat regi.

Samtidigt visar siffror att många kvinnors kroppsliga integritet också kränks av våld i nära relationer. Enligt siffror från kvinnoorganisationen European Women´s Lobby, EWL har 45 procent av Europas kvinnor någon gång utsatts för våld.

I exempelvis Litauen har hälften av alla frånskilda kvinnor erfarenhet av våld och på Irland har en av fem kvinnor utsatts för våld i sin relation. Samtidigt stängs flera skyddade boenden ner i krisdrabbade länders jakt på besparingar, bland annat i Ungern och på Irland.

Förståelsen av våld skiljer sig mellan länderna
– Att bekämpa våld mot kvinnor är ett prioriterat område för oss. Vi vill ha en gemensam strategi för EU-länderna, men kommissionen vill inte ta i frågan, säger Cécile Greboval som är generalsekreterare på EWL.

Hon menar att det krävs en gemensam definition av våld, eftersom förståelsen av begreppet skiljer sig mellan länderna. Lagstiftningen spretar, och i vissa länder är inte alla typer av våldshandlingar olagliga. I till exempel Litauen är det lagligt med våld inom äktenskapet.

– Det är inte ens alla länder som ratificerat Europakonventionen när det gäller våld mot kvinnor, säger Cécile Greboval.
Hon menar att kommissionen skyller sin ovilja på att våld mot kvinnor inte är en

EU-kompetens och att det är nationell lagstiftning som gäller.

– Men om EU menar allvar med att män och kvinnor ska vara jämlika, går det inte att förbise den här stora frågan. Det går att hitta vägar om den politiska frågan finns, säger hon.

Annette Ulvenholm Wallqvist


Så slår krisen, flera röster
Inger Berggren, ordförande för Banco Mundial de Mujer i Spanien:

”Spanien har en utomordentlig lagstiftning på området våld mot kvinnor.
Men när männen döms till besöksförbud är det ingen som följer upp domarna, och kvinnorna har sällan någonstans att ta vägen. I bästa fall får de hjälp med tillfälliga boenden, men sedan återstår oftast att flytta hem till föräldrarna igen – eller mannen.

Det här var ett stort problem redan när Spanien fortfarande hade pengar. Därför finns en stor oro för hur det ska gå nu när det görs så stora besparingar i de offentliga utgifterna.”

Brigitte Martel-Baussant, franska kvinnoorganisationen CLEF:
”I Frankrike har kvinnor rätt till fri abort. Men på grund av krisen finns det mindre pengar till välfärden och det har lett till att flera abortkliniker har stängt. En del abortkliniker är gamla och nedgångna och behöver renoveras. De anses inte säkra för patienterna och stängs i brist på pengar. Abortklinikerna är helt enkelt inte lika prioriterade i budgeten. Nu börjar folk inse att köerna växer och det blir svårare att göra abort. Det är ett sexistiskt sätt att budgetera på.” 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund