Krisande jämställdhet i EU

TCO och TCO-förbunden jobbar för jämställdhet på alla nivåer. På EU-nivå handlar det mycket om att undanröja hinder för kvinnors och mäns lika möjligheter till arbete och egen inkomst.

Utan egen inkomst blir man beroende av någon annan för sin försörjning och det minskar möjligheten att bestämma över sitt eget liv. En hög sysselsättningsgrad förutsätter väl fungerande barn- och äldreomsorg av hög kvalitet. I den mån detta inte finns, utförs omsorgsarbetet ändå, men obetalt av de närmast anhöriga kvinnorna. Detta samband syns tydligt i statistiken över förvärvsfrekvens i olika länder. Fler kvinnor förvärvsarbetar också i länder där inkomsten beskattas individuellt istället för att hushållens inkomster beskattas, samt där man har rätt till en föräldraledighet med ersättning som är knuten till tidigare inkomst.

Jämställdhet skulle kunna vara en central del av lösningen på Europas ekonomiska problem. Forskning har visat att mer jämställdhet ger bättre fungerande ekonomier och att jämställdhet gynnar tillväxt. Trots detta saknar de besparingsåtgärder som många av EU:s länder ålagts att genomföra helt ett jämställdhetsperspektiv. Forskning visar att nedskärningar av offentliga utgifter har en oproportionerligt stor negativ inverkan på kvinnors möjligheter att försörja sig, och att de därför underminerar jämställdheten.

Europafacket uttrycker en stark oro över att man genom dessa nedskärningar, främst i offentliga utgifter, inte bara riskerar en utveckling mot ökad jämställdhet, utan också förlorar de tidigare hårt vunna segrar som gjorts inom arbetsliv, hemliv och offentlighet. Med början idag publicerar TCO under de närmaste veckorna en serie artiklar med intervjuer och fakta som belyser vad dessa frågor betyder för människor i olika europeiska länder. Trevlig läsning!

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund