Mångfald i arbetslivet

15:26 30 juni, 2015 Arbetsmiljö, Integration

Den fackliga grundtanken bygger på alla människors lika värde och rätt. Att motarbeta alla former av diskriminering i arbetslivet är därför en självklar uppgift för TCO och TCO-förbunden.

TCO ser att diskriminering  i arbetslivet är ett generellt maktproblem. Vi ser att det finns normer, rutiner, förhållningssätt och beteenden på arbetsmarknaden som skapar hinder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla.

Diskriminering kan vara synlig eller dold. Den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. Men vilketdera spelar ingen roll. Vi ska som facklig organisation arbeta för att motverka alla former av diskriminering och trakasserier.

Vi är övertygade om att ett icke-diskriminerande arbetsliv utgör ett bättre arbetsliv. Alla medlemmar i ett TCO-förbund ska ha samma möjlighet till ett arbete som motsvarar hens kunskap och kompetens,. De ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter och behandlas likvärdigt oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.

TCO arbetar aktivt tillsammans med förbunden för att på olika sätt stärka mångfaldsarbetet på arbetsplatserna. Såväl TCO som medlemsförbunden vill vara föregångare inom våra egna organisationer.
Med hjälpa våra jurister arbetar vi för att påverka lagstiftningen och hur den tillämpas.

 Läs mer om diskrimineringsfrågorna på DOs, Diskrimineringsombudsmannens sajt.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund