Vad är ett kollektivavtal?

13:55 20 maj, 2015 Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer, som reglerar löner och villkor på arbetsplatsen. Kollektivavtalen kan vara små och lokala och gälla för en särskild arbetsplats, eller stora och rikstäckande och gälla för alla arbetsplatser i hela landet inom en speciell bransch.

Kollektivavtalen skapar trygghet och förutsägbarhet för arbetstagarna och stabilitet och arbetsfred i såväl företag som verksamheter. Kollektivavtalen kan enkelt anpassas efter bransch och arbetsplats och de kan snabbt förändras.

Sverige är världsunikt eftersom hela 90 procent av de anställda täcks av kollektivavtal. Avtalen styr upp reglerna för hela arbetsmarknaden och är ett av fundamenten i det vi kallar den svenska partsmodellen.  Alla stora företag och hela offentliga sektorn har kollektivavtal, När de saknas handlar det ofta om små företag i industri- och tjänstesektorn, oftare i storstaden än på landsbygden.

Ett kollektivavtal handlar förstås om lön, men också om mycket annat som rör arbetslivet. Till exempel anställningsformer, övertidskompensation, jourtid, restidsersättning, semester, sjuklön och ledighet och övriga förhållandena på arbetsplatsen, som medbestämmande.
De ekonomiskt största förmånerna i avtalen är tjänstepension och försäkringar.

Risken utan kollektivavtal

Den som arbetar på ett företag utan kollektivavtal riskerar att missa förmåner som tjänstepension och försäkringar. I Sverige finns inte heller någon lag mot låga löner, utan minimilönerna förhandlas fram mellan facken och arbetsgivarna och skrivs in i kollektivavtalen. Därför riskerar den som arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal att gå miste om om hundratusentals kronor under ett långt arbetsliv.

På ett företag utan kollektivavtal måste arbetsgivaren bara förhandla om det gäller uppsägning. Alla andra viktiga förändringar kan arbetsgivaren ensam besluta om. 

Kollektivavtalen lägger ett golv

Kollektivavtalet anger lägsta nivå för vad som ska gälla i en bransch eller på en arbetsplats. Men det hindrar inte individuella överenskommelser, som ger arbetstagaren bättre villkor och högre lön.

Lagstiftningen på arbetsmarknadens område är oftast semidispositiv. Det betyder att den kan ersättas och förbättras genom ett kollektivavtal. Däremot är det inte tillåtet med avtal som innebär sämre villkor än lagstiftningen. 

Fredsplikt ger trygghet för båda parter

Genom kollektivavtalet förbinder sig parterna till en långtgående fredsplikt. Under avtalsperioden får inga konflikter, som strejker och lockouter, förekomma. Det är också parterna som ingått avtalet som bestämmer över det och tar ansvaret för att det följs. När ändringar behöver genomföras är det också en fråga för facket och den arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation som kommit överens om avtalet. Ingen annan styr över det. Inte ens svenska staten.  

Trygghet för individen 
Ett kollektivavtal handlar inte bara om din lön. Avtalet tar upp mycket mer som rör ditt arbetsliv. Till exempel:

Anställning

 • Anställning tills vidare
 • Villkor för tidsbegränsade anställningar
 • Provanställning
 • Underrättelse om provanställning och anställning vid arbetstopp

Allmänna förhållningsregler, t ex rätten att ta emot statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag.

Övertidskompensation

 • Rätten till övertidskompensation
 • Förutsättningar för övertidskompensation
 • Definition av övertidsarbete
 • Beräkning av övertid
 • Reskostnader vid övertidsarbete
 • Kompensation för övertid
 • Ersättning för mertid
 • Beräkning av mertid

Förskjuten arbetstid

Jourtid

Beredskapstjänst

Restidsersättning

Semester

 • Intjänandeår och semesterår
 • Semesterns längd
 • Antal semesterdagar
 • Semester för vissa deltidsanställda
 • Semesterlön, semesterersättning m. m.
 • Utbetalning av semesterlön
 • Obetald semester
 • Semester för nyanställda
 • Sparande av semester
 • Uttag av sparade semesterdagar
Sjuklön m. m.
 • Rätten till sjuklön och sjukanmälan
 • Försäkran och läkarintyg
 • Sjuklönens storlek
 • Rehabiliteringspenning
 • Skada vid olycksfall vållad av tredje man
 • Olycksfall hos annan arbetsgivare
Ledighet
 • Permission, kort ledighet med lön
 • Tjänstledighet, ledighet hel dag utan lön
 • Annan ledighet, ledighet under del av dag utan lön
 • Månadslön
 • Föräldralön
 • Ledighet med tillfällig föräldrapenning
Uppsägning
 • Uppsägningstid
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Förlängd uppsägningstid
 • Lön under uppsägningstid
 • Uppsägningstid vid provanställning
 • Tjänstgöringsbetyg
 • Turordning vid driftinskränkning och återanställning

Lise Donovan

Chefsjurist tf
Tel
08-782 91 98
Mobil
070-285 62 10
E-mail
Skicka e-post till Lise Donovan

Sofia Råsmar

EU-rättsjurist
Tel
08-782 92 12
Mobil
072-527 31 20
E-mail
Skicka e-post till Sofia Råsmar