Vad är ett kollektivavtal?

13:55 2 maj, 2013 Arbetsrätt

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer som reglerar löner och anställningsvillkor och övriga förhållandena på arbetsplatsen, till exempel medbestämmande.

Det finns 572 olika kollektivavtal inom den privata sektorn, Sveriges kommuner och landsting samt statlig sektor. Nästan 3,6 miljoner anställda omfattas av ett kollektivavtal, om hänsyn tas till de hängavtal som tecknats. Detta betyder att 92 procent av alla anställda omfattas av ett kollektivavtal.

Kollektivavtal anger golvet
Ett kollektivavtal kan täcka allt från en enskild arbetsplats till en hel bransch. Kollektivavtalen anger ”golvet” för vad som ska gälla och ger därmed stort utrymme för individuella avtal mellan den enskilde arbetstagaren  och arbetsgivaren. 

Lagstiftningen på arbetsmarknadens område är oftast semidispositiv. Det betyder att den kan ersättas och förbättras genom ett kollektivavtal. Däremot är det inte tillåtet med avtal som innebär sämre villkor än lagstiftningen. En enskild individ kan sedan ofta, med kollektivavtalet som grund, i sitt enskilda anställningskontrakt komma överens med sin arbetsgivare om bättre villkor än avtalets miniminivåer.


Kollektivavtal ger trygghet
Kollektivavtalen
 innebär ett system som skapar trygghet och förutsägbarhet för arbetstagarna och stabilitet och arbetsfred i företag och verksamheter. Kollektivavtalen kan enkelt anpassas efter bransch och arbetsplats och de kan snabbt förändras. 

Det är parterna, det vill säga den fackliga organisation och den arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation som tecknat avtalet, som ansvarar för att det upprätthålls och som förfogar över det och kan styra utveckling och anpassning av avtalet. Parterna förbinder sig också genom kollektivavtalet till en långtgående fredsplikt. Under avtalsperioden får inga konflikter, som strejker och lockouter förekomma.

Trygghet i alla skeden av livet

Ett kollektivavtal handlar inte bara om din lön. Avtalet tar upp mycket mer som rör ditt arbetsliv. Till exempel:

Anställning

 • Anställning tills vidare
 • Villkor för tidsbegränsade anställningar
 • Provanställning
 • Underrättelse om provanställning och anställning vid arbetstopp

Allmänna förhållningsregler, t ex rätten att ta emot statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag.

Övertidskompensation

 • Rätten till övertidskompensation
 • Förutsättningar för övertidskompensation
 • Definition av övertidsarbete
 • Beräkning av övertid
 • Reskostnader vid övertidsarbete
 • Kompensation för övertid
 • Ersättning för mertid
 • Beräkning av mertid

Förskjuten arbetstid

Jourtid

Beredskapstjänst

Restidsersättning

Semester

 • Intjänandeår och semesterår
 • Semesterns längd
 • Antal semesterdagar
 • Semester för vissa deltidsanställda
 • Semesterlön, semesterersättning m. m.
 • Utbetalning av semesterlön
 • Obetald semester
 • Semester för nyanställda
 • Sparande av semester
 • Uttag av sparade semesterdagar
Sjuklön m. m.
 • Rätten till sjuklön och sjukanmälan
 • Försäkran och läkarintyg
 • Sjuklönens storlek
 • Rehabiliteringspenning
 • Skada vid olycksfall vållad av tredje man
 • Olycksfall hos annan arbetsgivare
Ledighet
 • Permission, kort ledighet med lön
 • Tjänstledighet, ledighet hel dag utan lön
 • Annan ledighet, ledighet under del av dag utan lön
 • Månadslön
 • Föräldralön
 • Ledighet med tillfällig föräldrapenning
Uppsägning
 • Uppsägningstid
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Förlängd uppsägningstid
 • Lön under uppsägningstid
 • Uppsägningstid vid provanställning
 • Tjänstgöringsbetyg
 • Turordning vid driftinskränkning och återanställning

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef
Tel
08-782 91 37
Mobil
070-250 37 70
E-mail
Skicka e-post till Samuel Engblom