Arbetsrätt

14:07 25 april, 2013 Arbetsrätt

De lagar och kollektivavtal som reglerar och påverkar arbetsmarknaden är viktiga verktyg i arbetet för bra löner och arbetsvillkor. TCO arbetar med all lagstiftning som berör förhållandet arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare.

Vi arbetar även med att bevaka och utveckla löntagares rättigheter ur ett bredare perspektiv. Det kan gälla de grundläggande fackliga rättigheterna såsom rätten att organisera sig, förhandla, träffa kollektivavtal och om nödvändigt vidta stridsåtgärder.

Många av våra arbetsrättsliga lagar kan ersättas av kollektivavtal, vilket sker i stor utsträckning. ”Kärnan” i kollektivavtalen är löner och villkor som alltid är reglerade i civilrättsliga avtal – och inte i lagstiftning som i många andra europeiska länder.

Så bevakas arbetsrätten
TCO arbetar för att stärka rättigheterna för professionella och välutbildade yrkesutövare. En viktig del i detta är att övervaka och analysera förändringar på arbetsrättens område, både nationellt och på EU-nivå. Vilka följder får de olika förslagen för yrkesutövarna och för jobben? Innebär förslagen en förbättring eller en försämring för TCO-förbunden och dess medlemmar? 

Exempel på frågor där TCO påverkat är hur skyddet för visstidsanställda, och skyddet mot diskriminering kan stärkas, hur regler bör se ut så att arbetstagares rättigheter värnas vid offentlig upphandling och hur EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv bör utformas för att ta hänsyn till arbetstagarnas intressen.    


Nätverk och samarbeten
Inom det arbetsrättsliga området – liksom inom andra sakområdet som TCO hanterar – är samverkan med förbunden grundläggande. TCOs och TCO-förbundens jurister samverkar i nätverket TCO-J. Tillsammans bevakar och analyserar de utvecklingen på arbetsrättsområdet.

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef
Tel
08-782 91 37
Mobil
070-250 37 70
E-mail
Skicka e-post till Samuel Engblom

relaterade pressmeddelanden

Relaterade debattartiklar

Relaterade publikationer